Obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta


OBAVEŠTENJE O PRAVIMA POTROŠAČA PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNETAObaveštavamo Vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018- dr.zakon) i to čl 27 u vezi čl. 13 ovog zakona, kupovina preko prodajne internet stranice www.hotnis.co.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac obaveštava kupce o njihovim pravima i to isticanjem ovog Obaveštenja:
• na internet stranici prodavca Hot Kiss

• u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju saglašava sa Uslovima i pre nego što naruči proizvod

PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik.
Ostvarivanje prava. Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak.

Izjava o odustanku od kupovine data na obrascu za odustanak od kupovine se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata u državinu kupcu.
Izjava o odustanku od kupovine proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje.
Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od kupovine. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u celosti na teret kupca.
Kupac može i elektronskim putem popuniti obrazac za odustanak od kupovine i poslati ga takođe elektronskim putem na e-mail trhot@verat.net. Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti, takođe elektronskim putem. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom.
Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu i odštampana, uredno popunjena dokumentacija prethodno poslata na e-mail adresu iz porudžbine radi povraćaja novca.
Gubitak prava. Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica nošenja robe, rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumeva nošenje robe od strane kupca, usled čega se roba pohabala, oštetila cepanjem, isprala, da je došlo do očigledne upotrebe deterdženata ili parfemisanja. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju.
Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno prikazuju proizvod iz vise uglova, ali s obzirom da se radi o uzorcima odnosno fotografijama sa modelima, prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom. U okviru zakonskog roka za odustanak od kupovine, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od kupovine opredeli za zamenu robe koja njemu više odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu proizvoda u drugoj veličinu ili boji iz ponude prodavca ili da se opredeli za potpuno drugi proizvod.

Napomena. Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
Troškove vraćanja robe i novca – direktni troškovi, snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Kupac plaća iznost poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru iz kurirske sluzbe koji bude preuzimao robu za zamenu.

Pravo na odustajanje od kupovine imate, od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144) ali je u Članu 37, koji govori o Izuzecima od prava na odustanak Ugovora ,detaljno opisano u kojim situacijama potrošač nema pravo da odustane od Ugovora:
“ Izuzeci od prava na odustanak od ugovora
Član 37.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; 6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.
Prestao je da važi raniji stav 2. (vidi član 28. Zakona - 44/2018-3)”


PRAVO NA REKLAMACIJU

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj,molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail na trhot@verat.net sa:
• Brojem primljene račun-otpremnice
• Imenom i prezimenom
• Kontakt telefonom
• Razlogom Reklamacije
U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 radnih dana).
Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:
• Zamene za isti proizvod
• Zamene za drugi proizvod
• Povrat novca
Pravo na reklamaciju imate, od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144) izuzev za robu opisanu u Članu 37 Zakona o zaštiti potrošača , koji govori o Izuzecima od prava na odustanak Ugovora.
Odluka. Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe ili izvršiti zamenu za isti ili drug proizvod.


HOT KISS